کاشت بذر خودکفایی و خوداتکایی


چشم انداز ما

چشم انداز ائتلاف آموزش و كار، در استقلاليت شغلي و خود كفايي از طريق آموزش و آموزش شغلي خلاصه ميشود.

زکات
زکات
کمک های مالی به EOC واجد شرایط زکات است

كفاره
كفاره
Feed the hungry

فديه روزه
فديه روزه
Increase your sadaqa