کاشت بذر خودکفایی و خوداتکایی
امداد رسانی در برابر زلزله ولایت بادغیس

اسفند 1, 1400  
امداد رسانی در برابر زلزله ولایت بادغیس

پروژه اخیراً در ولایت بادغیس تکمیل شده است