کاشت بذر خودکفایی و خوداتکایی
پروژه سبد بازرگانی

حمل 12, 1401  
پروژه سبد بازرگانی

ایجاد فرصت های شغلی و کسب و کار برای 50 خانواده